Grupuri de cercetare

Accesează informații despre centrele de cercetare, grupurile și/sau echipele de cercetare din facultatea noastră.

Prezentare Centre de cercetare și/sau gruprui/echipe de cercetare

Centrul de Studii Juridice ”Emil Poenaru”

Centrul de Studii Juridice "Emil Poenaru" este o unitate academică de cercetare, fără personalitate juridică, ce-şi desfăşoară activitatea în cadrul Laboratorului L3 al Institutului de Cercetare Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov. Membrii Departamentului Drept, afiliați Centrului de Studii Juridice "Emil Poenaru", beneficiază în cadrul acestuia de bază de cercetare cu dotări moderne, bibliotecă cu fond de carte juridică, acces la softuri legislative, precum şi la baze de date ştiințifice on-line, necesare desfăşurării unei activități de cercetare ştiințifică performantă. 

Coordonatorul centrului de cercetare este profesor dr. Ioana NICOLAE.

Domeniile prioritare ale centrului de cercetare sunt: dezvoltarea cercetării ştiințifice de înaltă calitate, precum şi exploatarea şi îmbunătățirea vizibilității cercetării de excelență; creșterea resurselor financiare ale cercetării academice prin creșterea coeficientului de succes în accesarea fondurilor naționale și internaționale, prin încurajarea și sprijinirea cadrelor universitare în accesarea acestor fonduri; promovarea cercetării inter și transdisciplinare, precum şi a cercetării de frontieră bazată pe resursele și abilitățile celorlalte centre de cercetare.

Resursa umană a centrului este formată din specialişti în domeniul juridic - cadre didactice ale Departamentului Drept, a căror sferă de cercetare vizează domeniile expuse anterior.

 Obiectivele Centrului de Studii Juridice "Emil Poenaru" se realizează prin derularea unor activități specifice cercetării științifice în domeniul juridic, cele mai importante dintre acestea fiind: desfăşurarea de activități și proiecte de cercetare ştiințifică teoretică şi aplicativă; atragerea de programe şi finanțări în vederea dezvoltării activităților de cercetare propuse, prin proiecte şi contracte de cercetare; atragerea tinerei generații de cercetători, de absolvenți de studii superioare şi cadre didactice din alte centre universitare în colaborarea privind organizarea de seminare, dezbateri, conferințe şi colocvii,  precum şi participarea la asemenea activități organizate de alte centre de cercetare din țară și străinătate, inițierea de schimburi academice la nivel național şi internațional.

Centrul de Studii Juridice și Diplomatice

Centrul de Studii Juridice și Diplomatice conștientizează necesitatea și importanța cercetării interdisciplinare a Dreptului, cu valențe integrative și aplicații practice reale, astfel încât sistemul de drept din țara noastră, sistem cu o geometrie variabilă, să-și realizeze scopul și misiunea în ceea ce privește dezvoltarea societății.

Centrul de Studii Juridice și Diplomatice (CSJD) își propune desfășurarea unei activități bazate pe trei piloni de dezvoltare: activitatea de cercetare desfășurată de cadrele didactice membri ai entității, materializată în lucrări de specialitate (tratate, cursuri, monografii, articole); activitatea de cercetare-dezvoltare prin câștigarea și derularea de proiecte de cercetare, finanțate din fonduri private și/sau din fonduri publice, pe bază de competiție, naționale sau internațional; organizarea anuală a unei Conferințe științifice internaționale cu titlul ,,The new challenges of law and diplomacy”.

CSJD își propune să aibă un rol catalizator pentru specialiștii în drept și diplomație, (diplomație economică, diplomație publică, diplomație bilaterală și multilaterală etc.) dar și pentru alți specialiști din alte domenii de activitate care înțeleg dimensiunea misiunii și conceptului de responsabilitate socială.

Coordonatorul centrului de cercetare este prof. dr. Nasty Marian VLĂDOIU.