Informații pentru admitere

admitere

 
La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-ați înscris.

 

 

 
Precizări suplimentare privind înscrierea candidaților
 • Pentru absolvenții de liceu din promoția curentă este valabilă și copia scanată a adeverinței tip de promovare a examenului de bacalaureat (cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat și a notelor obținute la probele susținute) eliberată de liceu, cu semnătura directorului și cu ștampilă rotundă. În caz de reușită, candidații din această categorie se obligă să aducă diploma de bacalaureat în original până la data stabilită prin contract. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, în termenul stabilit prin contract, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat și neînmatricularea în facultate.
 • Adeverințele medicale se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul școlar. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, cu precizarea expresă a afecțiunilor, conform criteriilor din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 427/1976. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine cuvenitele consecințe.
 • În mod excepțional, cetățenii străini și românii de pretutindeni, vor depune în procedura de înscriere online și certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională și traducere autorizată în limba română) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, și inclusiv mențiuni privind eventuale antecedente și starea actuală a candidatului legate de boli cronice și respectiv de SARS-CoV 2 (copie scanată); în cazul în care este necesară prezența fizică a candidatului la probele de la admitere, se pune în vedere candidaților că va fi necesar să prezinte rezultatul negativ al testului de identificare al agentului etiologic al bolii COVID19 efectuat cu 3-4 zile înainte de examen, iar în conformitate cu prevederile OMEC 4259 din 15 mai 2020, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare / carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile.
 • Studenții UniTBv pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două facultăți, în baza unei adeverințe eliberate de decanatul facultății la care sunt înmatriculați.
  Candidații cu diplome echivalente diplomei de bacalaureat cărora nu li se poate calcula media de la examenul de bacalaureat vor primi avizul Comisiei de verificare și echivalare diplome pe universitate, care va stabili o medie echivalentă de bacalaureat necesară la calculul mediei finale de clasificare a candidaților.
 • Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Comisia de admitere pe facultate va colecta toate datele cuprinse în Fișa de înscriere.
Calendar de admitere
Acte necesare pentru înscrierea candidaților
Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată    
    b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată.
Pentru copiile scanate încărcate pe site candidații își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare în cadrul platformei de înscriere.
Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.
Certificatul de naștere (copie scanată);
Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care rezulte posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii (copie scanată);
Fotografie tip carte de identitate, la rezoluție 300 x 300 dpi;
Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere;
Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).
În perioada admiterii dispensarul studențesc va funcționa conform programului normal, de luni până vineri, în intervalul orar 8-16.

 

Informații privitoare la actele necesare înscrierii pentru studenții care doresc urmeze a doua facultate, absolvenții unei instituții de învățământ superior, candidații care nu dețin acte de studii emise de către o unitate din structura statului român 

 

Condiții de înscriere la al doilea domeniu de licență

1. Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă, dar numai unul dintre ele poate fi finanțat de la bugetul de stat.
2. Studenții cetățeni ai României pot urma un al doilea domeniu de licență, în urma unui concurs de admitere susținut în aceleași condiții cu ale unui absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.
3. Studenții instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anii precedenți pe locurile finanțate de la bugetul de stat care renunță la continuarea studiilor sau decid să urmeze un al doilea program de studii la UniTBv pot beneficia de subvenția de la bugetul de stat numai pe durata normală de studii pentru respectivul ciclu (se scad din durata noului program anii cu finanțare de la buget la programul de studii urmat anterior).
Citește toate aceste condiții >

 
Înscrierea în admiterea de la programele de studii de la Facultatea de Drept
Precizare importantă pentru candidații la concursul de admitere la Facultatea de Drept: Înscrierea la programele de studii de licență ale Facultății de Drept Drept cu frecvență și Drept cu frecvență redusă se face on-line, prin intermediul aplicației de admitere. 

Aplicația pentru înscrierea on-line

Condiții de admitere

Concurs pe bază de dosar 100% media examenului de bacalaureat

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:
 1. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba scrisă de la disciplina Limba şi literatura română;
 2. nota obținută la examenul de bacalaureat la proba obligatorie a profilului;
 3. media generală a anilor de studiu din liceu.

La concursul de admitere pentru programele de studii de licență – Drept cu frecvență și Drept cu frecvență redusă, criteriul de ierarhizare în funcție de care se face repartizarea candidaților este: MEDIA PRIORITARĂ.
Drept cu frecvență, respectiv Drept cu frecvență redusă sunt două programe de studii diferite, ierarhizarea făcându-se conform criteriului menționat anterior pentru fiecare dintre acestea.
Dacă un candidat dorește să candideze în admitere la ambele programe de studii, trebuie să facă câte o înscriere pentru fiecare și să achite taxa de înscriere pentru fiecare dintre acestea.

 
Număr locuri disponibile sesiunea septembrie 2020 

Drept cu frecvență 

Total:  19
Fără taxă:  2
Cu taxă:  16
Români de pretutindeni
(fără bursă):  0
Români de pretutindeni
(cu bursă):  1
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român:  0
Rromi:  0
Absolvenți de licee situate în mediul rural:  0
Drept cu frecvență redusă 

Total:  1
Fără taxă:  0
Cu taxă:  1
Români de pretutindeni
(fără bursă):  0
Români de pretutindeni
(cu bursă):  0
Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român:  0
Rromi:  0

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 3.500 de lei/an

Detalii privind achitarea taxelor de înscriere și taxelor de școlarizare la UNITBV - admitere:

1. Taxa de înscriere se achită :
- online, prin intermediul aplicației de înscriere;
- prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
Cod fiscal: 4317754
Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:
• Tipul taxei: taxă admitere
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea aleasă pentru înscriere
• Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenție: Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.


2. Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achită:
- online, prin intermediul aplicației de înscriere;
- prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
Cod fiscal: 4317754
Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

• Tipul taxei: taxă școlarizare
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea unde a fost admis
• Programul de studii
• Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.

Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent de fază, se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare şi să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. (Această obligația este specificată în contractul de înscriere).

Candidații care pot fi scutiți de taxa de înscriere

Vor prezenta în plus unul din următoarele acte:

• Certificat de deces (copie scanată), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
• Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).
• Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți cadru didactic sau cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ din România.
• Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al Universității Transilvania din Brașov.
• Adeverință din care să rezulte că este angajat al universității.

Precizare – personal didactic auxiliar: Conform art. 249 din Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic auxiliar este format din: bibliotecar, documentarist, redactor; informatician; laborant; tehnician; pedagog şcolar; instructor de educație extraşcolară; asistent social; corepetitor; mediator şcolar; secretar; administrator financiar (contabil); instructor-animator; administrator de patrimoniu;  referent debutant, referent, referent de specialitate debutant, referent de specialitate, numai pentru unități de învățământ şi de formare profesională nonuniversitară din Ministerul Apărării Naționale.

 Date de contact  - Comisia de admitere a Facultății de Drept poate fi contactă la:

Medii de admitere 2017 
Medii de admitere 2018
Medii de admitere 2019
Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-ați înscris.

 

PROGRAMARE SUSȚINERE INTERVIU - ADMITERE MASTERAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020

PROGRAMARE SUSȚINERE INTERVIU - ADMITERE MASTERAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 - 11.09.2020

Informații pentru candidați privind modul de susținere a interviului în cadrul concursului de admitere la programele de studii de masterat de la Facultatea de Drept:
• Conectarea se va face cu EXCLUSIV cu unul dintre browser-ele Google Chrome sau Firefox prin accesarea link-ului afișat pentru probele de concurs (acest link este afișat pe site-ul Facultății de Drept, secțiunea Admitere – Informații despre admitere – masterat, pentru fiecare masterat în parte).
• Conectarea se va face de pe un calculator cu microfon și cameră. Microfonul și camera vor fi pregătite pentru a fi activate. Vă recomandăm să aveți la dispoziție și telefonul mobil.
• Se recomandă accesarea link-ului corespunzător masteratului la care se susține interviul, cu 10 minute înainte de ora programată (în felul acesta candidatul va intra în camera de așteptare, urmând ca el să fie admis în conferință de îndată ce candidatul anterior a terminat interviul).
• La accesarea link-ului, candidații își vor completa numele și prenumele și vor da click pe butonul de Start.
• Pe ecran va apărea mesajul “Please wait for a moderator to approve you joining the meeting.” Dacă timpul de așteptare este prea mare, mesajul va dispărea, iar pentru reafișarea sa se va face un Refresh la pagina web.
• După primirea aprobării de a intra în conferință, candidații vor alege opțiunea de Conectare cu microfon.
• Candidații vor avea pregătit actul de identitate pentru legitimare.
Programare pentru interviu master DPA - 11.09.2020
Link-ul pentru susținerea interviului la Drept privat aprofundat - 11.09.2020 este: https://bbb.unitbv.ro/oan-1d6-78q
Programare pentru interviu master LECJ - 11.09.2020
Link-ul pentru susținerea interviului la Legislație europeană și carieră judiciară - 11.09.2020 este: https://bbb.unitbv.ro/oan-uli-mur
Programare pentru interviu master SIDIE - 11.09.2020
Link-ul pentru susținerea interviului la Sisteme și instituții de drept internațional și european - 11.09.2020 este: https://bbb.unitbv.ro/oan-etr-4q0
Programare pentru interviu master SPA - 11.09.2020
Link-ul pentru susținerea interviului la Științe penale aprofundate - 11.09.2020 este: https://bbb.unitbv.ro/oan-43z-adz

POSIBILITATE TESTARE CONDIȚII DE ACCES la interviul din cadrul concursului de admitere la programele de studii de masterat de la Facultatea de Drept:
• Conectarea se va face cu EXCLUSIV cu unul dintre browser-ele Google Chrome sau Firefox prin accesarea link-ului afișat pentru probele de concurs
• Conectarea se va face de pe un calculator cu microfon și cameră. Microfonul și camera vor fi pregătite pentru a fi activate (se recomandă testarea din timp a condițiilor de acces folosind următorul link https://bbb.unitbv.ro/oan-bww-tqb). Vă recomandăm să aveți la dispoziție și telefonul mobil.
• La accesarea link-ului, candidații își vor completa numele și prenumele și vor da click pe butonul de Start.

 

Interviul pentru ocuparea unui loc la programele de studii de masterat se va susține în Vineri, 11 septembrie 2020, începând cu ora 10.00.

Programarea exactă a candidaților va fi postată Joi, 10 septembrie 2020, după finalizarea înscrierilor și validarea acestora.

 
Precizări suplimentare privind înscrierea candidaților
 • Pentru absolvenții de liceu din promoția curentă este valabilă și copia scanată a adeverinței tip de promovare a examenului de bacalaureat (cu precizarea mediei la examenul de bacalaureat și a notelor obținute la probele susținute) eliberată de liceu, cu semnătura directorului și cu ștampilă rotundă. În caz de reușită, candidații din această categorie se obligă să aducă diploma de bacalaureat în original până la data stabilită prin contract. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, în termenul stabilit prin contract, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat și neînmatricularea în facultate.
 • Adeverințele medicale se eliberează de către medicul de familie sau de către medicul școlar. Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională, cu precizarea expresă a afecțiunilor, conform criteriilor din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 427/1976. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine cuvenitele consecințe.
 • În mod excepțional, cetățenii străini și românii de pretutindeni, vor depune în procedura de înscriere online și certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională și traducere autorizată în limba română) care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie, și inclusiv mențiuni privind eventuale antecedente și starea actuală a candidatului legate de boli cronice și respectiv de SARS-CoV 2 (copie scanată); în cazul în care este necesară prezența fizică a candidatului la probele de la admitere, se pune în vedere candidaților că va fi necesar să prezinte rezultatul negativ al testului de identificare al agentului etiologic al bolii COVID19 efectuat cu 3-4 zile înainte de examen, iar în conformitate cu prevederile OMEC 4259 din 15 mai 2020, candidatul din afara granițelor țării trebuie să prezinte și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă că a respectat regimul de izolare / carantină și nu a avut contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile.
 • Studenții UniTBv pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două facultăți, în baza unei adeverințe eliberate de decanatul facultății la care sunt înmatriculați.
  Candidații cu diplome echivalente diplomei de bacalaureat cărora nu li se poate calcula media de la examenul de bacalaureat vor primi avizul Comisiei de verificare și echivalare diplome pe universitate, care va stabili o medie echivalentă de bacalaureat necesară la calculul mediei finale de clasificare a candidaților.
 • Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Comisia de admitere pe facultate va colecta toate datele cuprinse în Fișa de înscriere.
Calendar admitere
Acte necesare pentru înscrierea candidaților

• Fișa de înscriere din aplicația informatică a UniTBv
• a) Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) copie scanată
     b) Suplimentul la diploma de bacalaureat / Foaia matricolă copie scanată.
Pentru copiile scanate incarcate pe site candidatii își asumă responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale prin confirmare in cadrul platformei de inscriere.
Candidații care au fost declarați admiși pe un loc finanțat de la buget, vor aduce la sediul facultății diploma în original în termenele prevăzute în calendarul admiterii pentru confirmarea locului. Aceste documente pot fi aduse și de un împuternicit al candidatului, în baza unei procuri simple, redactate de candidat.
• Certificatul de naștere (copie scanată);
• Cartea de identitate (copie scanată) - pentru cetățenii români cu domiciliul în România;
• Dovada plății taxei de înscriere (în cazul în care nu s-a făcut plata cu cardul prin intermediul platformei de admitere);
• Adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că posesorul este apt, din punct de vedere medical, pentru studii(copie scanată);
• Fotografie tip carte de identitate, la rezoluție 300 x 300 dpi
• Copie scanată după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea la concurs se face după numele din certificatul de naștere.
• Diploma de licență sau diploma de absolvire, în copie scanată, însoțită de suplimentul la diplomă/foaia matricolă și o adeverință din care să rezulte numărul anilor de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat (numai pentru candidații la învățământ cu frecvență).

Informații privitoare la actele necesare înscrierii pentru candidații care nu dețin acte de studii emise de către o unitate din structura statului român

 
Înscrierea în admiterea de la programele de studii de la Facultatea de Drept

Precizare importantă pentru candidații la concursul de admitere la Facultatea de Drept: Înscrierea la programele de studii de masterat ale Facultății de Drept – Drept privat aprofundat, Legislație europeană și carieră judiciară, Sisteme și instituții de drept internațional și european, respectiv Științe penale aprofundate se face on-line, prin intermediul aplicației de admitere.

 Aplicația pentru înscrierea on-line

Condiții de admitere

Concurs de admitere: 100% media de la interviu

La medii egale, departajarea se face, în ordine, în funcție de:

1. nota obținută la interviu
2. nota obținută la examenul de licență
3. media anilor de studii din ciclul de licență

La concursul de admitere pentru programele de studii de masterat Drept privat aprofundat, Legislație europeană și carieră judiciară, Sisteme și instituții de drept internațional și european, respectiv Științe penale aprofundate, criteriul de ierarhizare în funcție de care se face repartizarea candidaților este: MEDIA PRIORITARĂ.
Drept privat aprofundat, Legislație europeană și carieră judiciară, Sisteme și instituții de drept internațional și european, respectiv Științe penale aprofundate sunt programe de studii diferite, ierarhizarea făcându-se conform criteriului menționat anterior pentru fiecare dintre acestea.
Dacă un candidat dorește candideze în admitere la două sau la toate aceste programe de studii, trebuie facă câte o înscriere pentru fiecare și achite taxa de înscriere pentru fiecare dintre acestea.
Tematica pentru admitere
 
Număr locuri disponibile sesiunea septembrie 2020 
  Drept privat aprofundat 

  Total:  31
  Fără taxă:  0
  Cu taxă:  31
  Români de pretutindeni
  (fără bursă):  0
  Români de pretutindeni
  (cu bursă):  0
  Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român:  0
  Rromi:  0
  Legislație europeană şi carieră judiciară 
  Total:  32
  Fără taxă:  0
  Cu taxă:  32
  Români de pretutindeni
  (fără bursă):  0
  Români de pretutindeni
  (cu bursă):  0
  Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român:  0
  Rromi:  0
  Sisteme şi instituții de drept internațional şi european 
  Total:  41
  Fără taxă:  1
  Cu taxă:  40
  Români de pretutindeni
  (fără bursă):  0
  Români de pretutindeni
  (cu bursă):  0
  Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român:  0
  Rromi:  0
  Ştiințe penale aprofundate 

  Total:  27
  Fără taxă:  0
  Cu taxă:  27
  Români de pretutindeni
  (fără bursă):  0
  Români de pretutindeni
  (cu bursă):  0
  Cetățeni țări terțe UE bursieri ai statului Român:  0
  Rromi:  0
Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Taxa de școlarizare: 3.500 lei/an

Detalii privind achitarea taxelor de înscriere și taxelor de școlarizare la UNITBV - admitere:

1. Taxa de înscriere se achită :
- online, prin intermediul aplicației de înscriere;
- prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
Cod fiscal: 4317754
Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:
• Tipul taxei: taxă admitere
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea aleasă pentru înscriere
• Forma de învățământ (IF, ID, FR)
Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Atenție: Momentan Universitatea sau Trezoreria Brașov nu operează tranzacții cu cardul REVOLUT.

2. Prima tranșă din taxa de școlarizare, pentru confirmarea ocupării locului cu taxă se poate achită:
- online, prin intermediul aplicației de înscriere;
- prin ordin de plată sau transfer bancar sau mandat poștal, din orice bancă, în contul Universității Transilvania din Brașov, fiind obligatorie completarea următoarelor date de identificare:

Beneficiar: Universitatea Transilvania din Brașov
Cod fiscal: 4317754
Cod IBAN: RO08TREZ13120F330500XXXX
Cod SWIFT: BIC/SWIFT TREZROBU (acest cod este obligatoriu în cazul achitării taxelor din străinătate)
Banca : TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAŞOV

În câmpul privind Detaliile transferului / plății este obligatoriu să menționați informațiile de mai jos:

• Tipul taxei: taxă școlarizare
• Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata (exact ca în fișa de înscriere)
• Inițiala tatălui
• Facultatea unde a fost admis
• Programul de studii
• Forma de învățământ (IF, ID, FR)

Recomandăm folosirea conturilor deschise la băncile românești.
Atenționare: CANDIDATUL admis pe loc cu taxă, indiferent de fază, se obligă să achite prima tranșă a taxei de școlarizare şi să confirme locul ocupat prin încărcarea pe platforma de admitere a dovezii de plată a primei tranșe a taxei de școlarizare. (Această obligația este specificată în contractul de înscriere).

Candidații care pot fi scutiți de taxa de înscriere:

Vor prezenta în plus unul din următoarele acte:
• Certificat de deces (copie scanată), pentru candidații orfani, cu vârsta sub 26 ani.
• Adeverință din care rezultă proveniența din sistemul de protecție socială, pentru cei aflați în această situație (copie scanată).
• Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți cadru didactic sau cadru didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din sistemul de învățământ din România.
• Adeverință din care să rezulte că unul dintre părinți este angajat al Universității Transilvania din Brașov.
• Adeverință din care să rezulte că este angajat al universității.

Precizare – personal didactic auxiliar: Conform art. 249 din Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic auxiliar este format din: bibliotecar, documentarist, redactor; informatician; laborant; tehnician; pedagog şcolar; instructor de educație extraşcolară; asistent social; corepetitor; mediator şcolar; secretar; administrator financiar (contabil); instructor-animator; administrator de patrimoniu; referent debutant, referent, referent de specialitate debutant, referent de specialitate, numai pentru unități de învățământ şi de formare profesională nonuniversitară din Ministerul Apărării Naționale.

Date de contact - Comisia de admitere a Facultății de Drept poate fi contactă la:

 Medii de admitere 2017

Medii de admitere 2018

Medii de admitere 2019

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro